http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Tag

ثبت شرکت

نظام‌نامه ثبت فرمول‌های سند بیمه صادره شرکت های بیمه خارجی

نظام‌نامه ثبت فرمول‌های سند بیمه صادره شرکت های بیمه خارجی وزارت عدلیه نظر به ماده 8 قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد : ماده1 - هیچ شخص یا مؤسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آن را اجرا نماید مگر این که مؤسسه بیمه…

آیین نامه قانون ثبت شرکت های بیمه

آیین نامه قانون ثبت شرکت های بیمه ماده 1- هیچ شخص یا مؤسسه ای نمی تواند در ایران سفارش بیمه گرفته و در خارجه آن را اجرا نماید مگر این که مؤسسه بیمه کننده قبلاً در ایران به ثبت رسیده باشد، در این صورت نیز سند بیمه صادر از خارجه باید بر طبق…

قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه

قانون حق‌الثبت شرکت‌های بیمه ماده1 - مقررات ماده (10) قانون ثبت شرکت ها مصوب2/ 3 /1310 در آن قسمتی که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت های بیمه نخواهد بود و شرکت های مزبور باید حقوق ذیل را تأدیه نمایند : - برای ثبت خود شرکت…

آیین نامه ماده 28 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بيمه

آیین نامه ماده 28 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بيمه ماده 1- مدتی که به موجب ماده 28 نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها برای تنظيم قراردادهای بيمه به زبان فارسی معين شده است تا اول اسفند ماه تمديد می شود و شرکت های بيمه از هر قبيل…

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی وزارت دادگستری نظر به مواد (16) و (17) و (18) قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مقرر می دارد : ماده 1- در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده یا می شود به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های…

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1378 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره   ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی - مصوب 1376…

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت های خارجی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت های خارجی ماده واحده - شركت های خارجی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی كشور متبوع می توانند در زمینه هایی كه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود…

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – شرایط متقاضیان

  آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرایط متقاضیان ماده 5 - متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند : الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی…

ضوابط ثبت شرکت ها – سایر مقررات

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران  سایر مقررات ماده 19 - پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از امضای…

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی ماده 4 - هر شرکت یا مؤسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد…

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تعاریف ماده 1 - در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود : 1 -1 - کشور: کشورجمهوری اسلامی ایران . 2 -1 -…

اصلاحیه طرح اصلاحی آبین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340

اصلاحیه طرح اصلاحی آبین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 مصوب 24/2/1386 ریاست قوه قضائیه شماره 5937/1-22/2/1386 حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی دامت برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً به استحضار می رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت…

حق الثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی حق الثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مواد 12 و 13 - منسوخ شده است. ماده14- این آیین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجرا خواهد بود و آیین نامه شماره…

در انحلال تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی در انحلال تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری ماده 10- در صورت انحلال مؤسسات و تشکیلات مذکور دراین آیین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن برطبق شرایط مقرره در…

درتسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و مؤسسات غیرتجارتی

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی درتسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و مؤسسات غیرتجارتی ماده5 - اظهارنامه ثبت تشکیلات و مؤسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضای حاوی نکات ذیل باشد : الف -…