Let’s travel together.
مرور برچسب

اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:الف- کسی به اتهام
ادامه مطلب ...