قرارداد مشاوره تعويض قطعات

  قرارداد مشاوره تعويض قطعات

پیرو توافقنامه مورخ ……………. این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان …………. خوزستان به نمایندگی آقای مهندس ……………. ( مدیر کارخانه ) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی سیمان …………….و ……. به مدیریت عامل آقای مهندس ………… گزین که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی