قرارداد تعمیرات ماشین

قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

اين قرارداد در تاریخ ——– في مابين شركت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شركتهاي تهران به نمايندگي …………………. به نشانی : ……………………………كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود از يك طرف و …………………. به نشانی: …………………………… شماره تلفن ……………… كه دراين قرارداد پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر بشرح زیر منعقد گرديد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی