قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار

قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار  

اين قرارداد بين ……………………………….. به نمايندگي ……………………………… كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود           به آدرس : ………………………………………………………….. از يك طرف و ……………………………………. كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود به آدرس:…………………………………………………………………………………………………………..از طرف‌ديگر تحت شرايط زير منعقد مي‌گردد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی