قرار داد تغيير سيستم دستگاه تزريق

اين قرار داد بين شركت …………. به …………………………………. و با شماره تلفن ……………….. وبه نمايندگي آقاي …………………….. به سمت …………….. كه در اين قرار داد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود، از يك طرف و آقاي ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و با شماره تلفن:………………كه در اين قرارداد اختصاراً تعمير كار ناميده ميشود،از طرف ديگر به شرح مفاد مندرجات ذيل منعقد ميگردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی