قرارداد ترخیص کالا

قرارداد
(ترخيص كالا)

قرارداد ذيل في مابين شركت/آقاي ……………. و حق العمل كاري ……………. به شرح زير منعقد مي گردد:
موضوع قرارداد:
ترخيص كالاهاي شركت توسط حق العملكار نامبرده فوق از كليه گمركات كشور. حق العملكار موظف است كالاهاي وارداتي شركت را به شرح زير ترخيص نمايد.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی