توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

اين توافقنامه فيمابين شركت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمايندگي ……………………. با سمت مديرپژوهش،توسعه وفناوري كه از اين پس در اين توافقنامه (كارفرما) ناميده مي شود از يك طرف و…………………………………………..به آدرس :…………………………………………به نمايندگي آقاي ……………………..با سمت……………………………….كه از اين پس در اين توافقنامه پيمانكارناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در مفاد واسناد و مدارك ضميمة اين توافقنامه درج شده منعقد وطرفين متعهد به اجراي مفاد آنها گرديدند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی