موافقت نامه سرمایه گذاری مشترک بین المللی

Witnesseth :

Whereas (…) is engaged in (…) derivatives in particular (…) ; and whereas (…) is desirous of assisting in the further substantial development of the (…) industry of (…) and the Republic of (…) and to this end is willing and able to make available necessary raw materials , particularly (…) to supply a (…) plant as hereinafter defined

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

1. مشخصات طرفین قرارداد
هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است :
الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد .
ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی