بیمه نامه آتش سوزی

بيمه نامه

آتش سوزي                             شركت سهامي بيمه ……………………

شركت سهامي بيمه ايران طبق پيشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.