قرارداد بيمه حوادث گروهي

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

تاريخ شروع: ………………………
تاريخ انقضاء: ……………………… حق بيمه ساليانه: …………………………….
تاريخ صدور: ……………………… تعداد بيمه شدگان: …………………………
اين قرارداد بين شركت ……………………… به نشاني: ………………………………………………………………………
كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه ………………. كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد:

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

بيمه تمام خطر

( شركت سهامي بيمه ………………………….. )
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه…………… كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گذار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی