بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ……………………….)
بيمه نامه تمام خطر نصب

با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود از شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود درخواست بيمه كرده است، بيمه گر به موجب اين بيمه نامه تعهد مي كند به شرط پرداخت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بيمه گر و با رعايت شرايط و مقررات و استثنائاتي كه در ذيل مقرر شده و يا به موجب الحاقي مقرر خواهد شد، خسارت وارد به بيمه گر را به نحو و تا حدودي كه مشخص شده جبران كند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی