قرارداد نرم افزار جامع بيمارستاني

قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازي نرم افزار مديريت اطلاعات بيمارستاني محصول شركت :

با شماره نگارش     تاريخ عقد           اين قرارداد در اين نرم افزار شامل قسمتهاي مندرج در پيوست 1 و داراي ويژگيهاي نوشته شده در پيوست 2 ميباشد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی