قرارداد بيع قطعي يك باب ساختمان

قرارداد

(بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه)

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن …………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ……………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی