برگ پیشنهاد قیمت

برگ پیشنهاد قیمت

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان …………….. تهران اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس ریال ( به حروف ریال ) را اعلام می نمایم .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی