قرارداد نمایندگی بازرگانی

قرارداد نمایندگی بازرگانی

فیمابین:……………………………………………………………

که دفتر مرکزی او واقع است در: ………………………………………………………

(که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) ………………………………………………………………………………………….

که دفتر مرکزی او واقع است در: ……………………………………. (که منبعد « نماینده » نامیده می شود.)

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی