قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless)

قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless)

اين قرارداد فی ما بين ………..كه در اين قرارداد اپراتور ناميده مي شود از يك طرف و شركت ……………. به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمايندگي ………….. كه در اين قرارداد مشترك ناميده مي‌شود به شرح ذيل منعقد مي‌گردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد اتصال به شبكه اينترنت

با نام خدا
قرارداد اتصال به شبكه اينترنت
بي سيم – Wireless

مقدمه :
اين قرارداد در تاريخ تهران بين شركت ……………… به شماره ثبت …………….. به مديريت ……….. كه از اين پس ………. ناميده ميشود از يك طرف و شركت به شماره ثبت و کد اقتصادی: به آدرس: به مديريت كه منبعد در اين قرارداد مشترك ناميده ميشود از سوي ديگر، با رعايت مواد و شرايط زير منعقد گرديد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی