قرارداد انتقال سر قفلی

   انتقال سرقفلي

ماده 1 طرفين قرارداد

1-1 انتقال دهنده                         فرزند             به شماره شناسنامه                         صادره از                كد ملي                                   متولد                                ساكن                                                                                                                                                                                                       تلفن                       

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                         متولد                                   به موجب

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی