قرارداد اجاره اماكن ورزشي

بسم الله الرحمن الرحيم
‌« قرارداد اجاره اماكن ورزشي »

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گرديد :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی