قرارداد اقاله

( قرارداد اقاله)

طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………………………………………………….
طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقاي ……………… فرزند آقاي …………………. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن: ………………………………………………………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی