قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless)

قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless)

اين قرارداد فی ما بين ………..كه در اين قرارداد اپراتور ناميده مي شود از يك طرف و شركت ……………. به آدرس ……………………………………. به شماره ……………… و به نمايندگي ………….. كه در اين قرارداد مشترك ناميده مي‌شود به شرح ذيل منعقد مي‌گردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی