توافق نامه ارائه خدمات اسكان

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

موضوع توافقنامه:
عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره¬ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره¬ور و براساس شرايط و مفاد اين توافقنامه.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی