قرارداد نصب سیستم اتوماسیون اداری

 قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

 اين قرارداد براساس مجوز شماره                 مورخ           ……………………… بين شركت ……………………با نمايندگي آقايان           رئيس هيأت مديره و مديرعامل و      عضو هيأت مديره كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت                      ثبت شده بشماره     با نمايندگي آقايان                  مديرعامل و            رئيس هيأت مديره كه حسب آگهي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره                        مورخ                        داراي حق امضاء مي­باشند و از اين پس پيمانكار ناميده مي­شوند از طرف ديگرمنعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به انجام كامل مفاد قرارداد مي­باشند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی