اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

– موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ساختمان …………………..به متراژ 1210 متر مربع براساس برآورد قيمت پيوست شماره ….. و نقشه هاي پيوست شماره ……… (سه برگ) مطابق با اسناد مناقصه عمومي شماره 3 م / ع / 87 .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی