آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی

آرا اصراری دیوان عالی کشور – حقوق مدنی

اجاره

« مستأجر می تواند به مزاحم رجوع کند »

رأی اصراري شماره 812-30/6/1312 :

مقصود از ماده (488 قانون مدنی : اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند .( این نیست که اگر شخص ثالث مدعی حقی در عین مستأجره باشد به هیچ وجه حق مراجعه به مزاحم برای تصرف عین و مطالبه عوض منافع نداشته باشد و ماده مزبور چنین مفهومی ندارد و مطابق مواد راجعه به غصب و اتلاف و اصول کلیه در موردی که اجاره و استیجار صحیحاً واقع شده و مستأجر ذی حق در تصرف عین و منافع باشد , می‌تواند به هرکس که مزاحم این حق بوده و منافع را استیفا یا تلف کرده , رجوع نماید .

قرارداد اجاره اماكن ورزشي

بسم الله الرحمن الرحيم
‌« قرارداد اجاره اماكن ورزشي »

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گرديد :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

1-1- موجـر / موجـرین ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /              ثبت ……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملي …………………………………………..                         ساکن ……………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………………………………………………….. به                                                               موجب …………………………………………………………………………………………………………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكونی

قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ……………………………….. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري)

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني ……………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی