اجاره يك باب پاركينگ

(اجاره يك باب پاركينگ)
طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرين):
1- خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. متولد ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشاني: …………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی