اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكونی

قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ……………………………….. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري)

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني ……………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی