قرارداد آموزشگاه ها

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

این قرارداد براساس مفاد ماده 10و 190 به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ / / بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده1: طرفین قرارداد
1-1: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده
می شود .
2-1: آموزشگاه ………………………….. به شماره ثبت ……………………… به نشانی …………………………………………………………… و به مدیریت ……………………………………. که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی