پرسش نامه و پيشنهاد بيمه

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه
تمام خطر مقاطعه كاري
شماره …………………..

1- موضوع قرارداد:
چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد.
2- محل كار:
كشور استان شهرستان شهر روستا
3- صاحبكار:
نشاني: تلفن:
4- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:
نشاني:                                                                               تلفن:

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی