درخواست سرمايه گذاري

درخواست سرمايه گذاري
بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
(فيپا)

الف- مشخصات متقاضي

1- نام كامل متقاضي(شخص، شركت و غيره):
1- ……………………………………………………………………………………………………………………………
2- ……………………………………………………………………………………………………………………………
3- ……………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی

 REQUEST PAYMENT FOR UNDER TENDER GUARANTEE

Dear Sirs,

We , the undersigned , being the Beneficiary under a guarantee (number)(date) issued by you on the instructions of (principal) hereby request you to pay to us as amount of

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 نام بانک صادره کننده : …………………….

ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور …………… ( نام اصیل ـ دستوردهنده ) صادر شده است . بدین وسیله از شما درخواست می کنیم مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

 نام بانک صادرکننده : ………………….

ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ……………….. ( نام دستور دهنده ) صادره شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه سرمایه گذاری مشترک بین المللی

Witnesseth :

Whereas (…) is engaged in (…) derivatives in particular (…) ; and whereas (…) is desirous of assisting in the further substantial development of the (…) industry of (…) and the Republic of (…) and to this end is willing and able to make available necessary raw materials , particularly (…) to supply a (…) plant as hereinafter defined

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا

موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو ……………………… و شرکت ………………….. که با شماره ………………………. در شهر ……………… کشور …………………… در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می شود , به نشانی ……………….از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می شود , به نشانی …………………….. از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

 این موافقت نامه , در تاریخ ………………… بین …………………. به نشانی ……………………………….. , که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت و تأسیس شده است و در این قرارداد « گیرنده » نامیده می شود , از یک سو و …………… که تحت قوانین کشور ……………….. ثبت و تأسیس شده است و مرکز اصلی آن واقع در ………………. است و در این پیمان « واگذارنده » نامیده می شود , از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایط زیر , منعقد می گردد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه مشاوره

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد واز این پس “قرارداد ” نامیده می شود ، در تاریخ ……………… در ……………….. بین ……………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی ………………………… به شماره ثبت ………….. وکد اقتصادی ………………… که از این پس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی