قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 ماده یک ـ طرفین معامله

فروشنده / فروشندگان ……………….. فرزند ……………. دارای شماره شناسنامه …………… صادره از ………………… متولد ………………. شغل ………….. اصالتاً / وکالتاً / ولایتاً از جانب ………………. پیرو وکالتنامه رسمی به شماره ………………. مورخ …………….. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………. ساکن ………………………….. تلفن تماس …………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

.

مبايعه نامه

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند
1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ / / 13 در دفتر اسناد رسمي شماره و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی