قرارداد چاپ كتاب

(قرارداد چاپ كتاب)

 بين خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ……………………………………………………………………………………………………….

و خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساكن ………………………………………………………………………………………………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد طبخ غذا

قرارداد طبخ غذا

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد اين قرارداد در تاريخ في
مابين به نمايندگي به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره مورخ به عنوان متعهد له از يك طرف و شركت به شماره ثبت به نمايندگي به شماره شناسنامه صادره از معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد اجاره وسيله نقليه

قرارداد اجاره وسيله نقليه

 با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                           في
مابين                                 به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره             مورخ         به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت                     شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                 كه طبق آگهي شماره                 روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط به شرایط عمومی است .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

ماده 1) تعریف ها
در این قرارداد , کلمات و عبارت های زیر به معنایی به کار رفته اند که در زیر به آنها اطلاق شده است , مگر این که نیاز متن چیزی غیر از آن را ایجاب کند .
1-1- « قرارداد » , شامل موافقت نامه بین گیرنده و واگذارنده و سایر اسناد و مدارک قرارداد , به شرح درج شده در ماده 4 موافقت نامه است .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد صلح حقوق مغازه

قرارداد
(صلح حقوق مغازه به صورت كليدي)

مصالح: خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………..
متصالح: خانم/آقاي ……………. فرزند آقاي……………. داراي شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پارتیشن

قرارداد پارتیشن

 این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد

قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد

مشخصات كارگاه

  • نوع صنعت يا فعاليت
  • انواع محصول
  • ظرفيت اسمي
  • نوع مالكيت
  • تعداد كل كاركنان
  • تعداد كاركنان مشمول قرارداد

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پژوهشى

ماده 1 : موضوع قرارداد:

ماده 2: مدت قرارداد                     ماه از تاريخ                                    لغايت

ماده 3: محل اجراي قرارداد :

ماده 4: محل هايي كه در ارتباط با اجراي پروژه ، نياز به مسافرت مجري طرح و همكاران به آنجا مي باشد:

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پست مستقيم

قرارداد پست مستقيم

ماده 1)‌مقــدمه

قرارداد حاضر في مابين شركت / مؤسسه …………….ثبت شده به شماره……………. با نمايندگي آقاي ……………….فرزند ………… داراي شناسنامه شماره ………صادره از……. متولد …….. كه از اين پس باختصار طرف قرارداد ناميده مي شود از يك طرف و شركت پست جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي ………………………………. كه از اين پس به اختصار پست ناميده ميشود از طرف ديگر با شرايط و مقررات ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم و متعهد بانجام كامل مفاد قرارداد مي باشند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پشتيباني نرم افزار

قرارداد پشتيباني

 اين قرارداد فيمابين                                           به نمايندگي                                     به آدرس:

كه از اين به بعد كارفرما ناميده مي‌شود از يك طرف و شركت …………….. به نمايندگي آقاي………….. به آدرس: ……………………………. كه از اين پس كارشناس ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد:

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پيش فروش

موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

 ماده 1 ) نظر به اینکه , آقای ……………….. فرزند ………………….. به شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………………… ساکن …………………… ( که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد ) مالک پلاک فرعی ………………. از اصلی …………………. اراضی ………………… بخش ……………. واقع در …………………. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه شرکت ……………… به شماره ثبت …………………. به نشانی ……………………………. ( که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد ) امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه فوق دارد به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور , این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

قرارداد پیمانکاری نظافت

قرارداد پیمانکاری نظافت

 این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ……. و به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره ……… به آدرس ………. کوچه ……….. پلاک ……….. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی