ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت

 صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : …………………….

ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ………………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ضمانت نامه حسن انجام کار

ضمانت نامه حسن انجام کار

 صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : …………………….

ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ………………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی