درخواست سرمايه گذاري

درخواست سرمايه گذاري

بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

الف- مشخصات متقاضي

1- نام كامل متقاضي(شخص، شركت و غيره):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

موافقت نامه مشاوره

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد واز این پس “قرارداد ” نامیده می شود ، در تاریخ ……………… در ……………….. بین ……………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی ………………………… به شماره ثبت ………….. وکد اقتصادی ………………… که از این پس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

توافق نامه فروش آهن آلات

 توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

 این قرارداد بین کارخانه سیمان ………….. به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این توافق نامه فروشنده نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. که در این توافق نامه خریدار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

اين توافقنامه فيمابين شركت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمايندگي ……………………. با سمت مديرپژوهش،توسعه وفناوري كه از اين پس در اين توافقنامه (كارفرما) ناميده مي شود از يك طرف و…………………………………………..به آدرس :…………………………………………به نمايندگي آقاي ……………………..با سمت……………………………….كه از اين پس در اين توافقنامه پيمانكارناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در مفاد واسناد و مدارك ضميمة اين توافقنامه درج شده منعقد وطرفين متعهد به اجراي مفاد آنها گرديدند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

توافق نامه صنعتی

توافقنامه

نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ ……….. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع …………….و به مدیریت آقایان ……….و ………….. به شماره ثبت ………… به آدرس تهران خ …………… کوچه …………….پلاک …… با شرکت سیمان ………… به شرح ذیل توافقات به عمل آمد .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

برگ پیشنهاد قیمت

برگ پیشنهاد قیمت

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان …………….. تهران اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس ریال ( به حروف ریال ) را اعلام می نمایم .

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

موضوع توافقنامه:
عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره¬ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره¬ور و براساس شرايط و مفاد اين توافقنامه.

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی