شرح تعهدات پیمانکار

شرح تعهدات پیمانکار

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر :
1) تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده .
2) جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت روزانه .
3) نظافت کلیه دستشویی ها و توالت ها , ضد عفونی کردن آنها و شستن با اسید در حد تأیید مسئول دفتر تهران .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

تعهد نامه

بسمه تعالی
تعهد نامه

شرکت صنعتی ……………. تعهد می نماید که باسکول موضوع قرارداد منعقده فیمابین را ( شماره …………مورخ ……….) بدون دریافت هیچگونه هزینه و مخارج اضافی توسط کارشناس خود نصب و راه اندازی نماید و نصب و راه اندازی سیستم مذکور را به مدت دو سال گارانتی بنماید . آموزش اپراتورهای دستگاه در محل نصب نیز جزء لاینفک این تعهدنامه می باشد .

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی