بيمه نامه آتش سوزي

بيمه نامه آتش سوزي

شركت سهامي بيمه ………………….. طبق پيشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ……………………….)
بيمه نامه تمام خطر نصب

با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود از شركت سهامي بيمه ايران كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود درخواست بيمه كرده است، بيمه گر به موجب اين بيمه نامه تعهد مي كند به شرط پرداخت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بيمه گر و با رعايت شرايط و مقررات و استثنائاتي كه در ذيل مقرر شده و يا به موجب الحاقي مقرر خواهد شد، خسارت وارد به بيمه گر را به نحو و تا حدودي كه مشخص شده جبران كند.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

بيمه تمام خطر

( شركت سهامي بيمه ………………………….. )
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه…………… كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گذار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

بیمه نامه آتش سوزی

بيمه نامه

آتش سوزي                             شركت سهامي بيمه ……………………

شركت سهامي بيمه ايران طبق پيشنهاد شماره ……………………… مورخ ……………. بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خساراتي كه به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد.