اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكونی

قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ……………………………….. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاری

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري)

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني ……………………………

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره يك باب پاركينگ

(اجاره يك باب پاركينگ)
طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرين):
1- خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. متولد ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشاني: …………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره نامه املاک

 

اجاره نامه املاک

ماده 1 : طرفين قرارداد
1-1- موجر/ موجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..
2-1- مستأجر/ مستأجرين ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

 

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

شرايط و آثار قرارداد
1-6 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
2-6 مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی