قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

ادله اثبات دعوی از قانون مدنی

کتاب اول – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار

ماده 1257 – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است‌.
ماده 1258- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است‌ :
1 – اقرار،
2 – اسناد کتبی‌،
3 – شهادت‌،
4 – امارات‌،
5 – قسم‌.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.