قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 ماده یک ـ طرفین معامله

فروشنده / فروشندگان ……………….. فرزند ……………. دارای شماره شناسنامه …………… صادره از ………………… متولد ………………. شغل ………….. اصالتاً / وکالتاً / ولایتاً از جانب ………………. پیرو وکالتنامه رسمی به شماره ………………. مورخ …………….. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………. ساکن ………………………….. تلفن تماس …………………..

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.