قانون مدنی

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری :

از ماده 956 تا 975 در ششم بهمن ماه 1313 و از ماده 976 تا 1030 در بیست و هفتم بهمن ماه 1313 و از ماده 1031 تا 1061 در بیست و یکم اسفند ماه 1313 و از ماده 1062 تا 1119 در هفدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1120 تا 1157 در بیستم فروردین ماه 1314 و از ماده 1158 تا 1206 در نوزدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1207 تا 1335 در دوره دهم قانون گذاری :از ماده 1207 تا 1256 در اول مهر ماه 1314 و جلد سوم از ماده 1257 تا 1283 در سیزدهم مهر ماه 1314 و از ماده 1284 تا 1335 در هشتم آبان ماه 1314 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.