زنان و کودکان

زنان و کودکان

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

ماده1 – هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده2 – این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده3 – تقاضانامه سرپرستی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کند

الف – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب – سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد.

ج – هیچ یک از زوجین ، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.

د – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

ه – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

و – زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند.

ز – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند.

ح – هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره 1- باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره2 – هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.
ماده4 – قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.