تمديد قرارداد استخدام

تمديد قرارداد استخدام پيمانی

1- نام دستگاه : 2- شماره ملی مستخدم : 1/2- شماره مستخدم :
3- نام : خانم 4- نام خانوادگی : 5- نام پدر :
6- شماره شناسنامه : 1/6- محل صدور : شهرستان : تبريز استان :
7- محل تولد: 8- تاريخ تولد :

روز ماه سال 9- بالاترين مدرك و رشته تحصيلی :

بالاترين مدرك : رشته :

دانلود

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.