اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكونی

قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ……………………………….. ساكن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.