مرور رده

نظریات مشورتی مربوط به قانون تجارت

عدم تأثير مبلغ تمبر سفته در تعيين مبلغ سفته

عدم تأثير مبلغ تمبر سفته در تعيين مبلغ سفته سؤال - شخصی به استناد سه فقره سفته هر یک به مبلغ ده میلیون ریال و جمعاً ۳۰ میلیون ریال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقی به سفته‏ها کمتر از میزان تمبرلازم برای این مبلغ باشد تکلیف…

طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته

طرح دعوي عليه ظهر نويس سفته سؤال - شخصي به عنوان ظهرنويس، سفته‏اي را كه داراي تاريخ سررسيد بوده امضاء كرده است، به لحاظ اينكه سفته در سررسيد پرداخت نمي‏شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاريخ سررسيد را به وقت ديگري موكول مي‏نمايند با…

صدور قرار تأمين خواسته در دعوي چك يا سفته

صدور قرار تأمين خواسته در دعوي چك يا سفته سؤال - در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي شماره6564/7 - 15/9/1384 اداره حقوقي قوه قضائيه چك هاي صادره بر…

توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء در شرکت های سهامی خاص

توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء در شرکت های سهامی خاص سؤال - در شرکت های سهامی خاص توقیف مطالبات شرکت از دیگران بابت دیون شخصی اعضاء آن مجوز قانونی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتي شماره ۷۴۸۴/۷ - 29/10/1366 اداره حقوقی قوه…

تكليف دادگاه در دعوي طلبكار نسبت به ورثه

تكليف دادگاه در دعوي طلبكار نسبت به ورثه سؤال - شخصي به موجب يك فقره چك از صادركننده آن مقداري به ميزان مندرج در چك طلبكار بوده كه شخص فوت مي‌نمايد و ورثه ماترك را قبول مي‌كنند. طلبكار جهت وصول طلب به يكي از وراث مراجعه و مبادرت به تقديم…

تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده خارج از زمان مندرج در اساسنامه

تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده خارج از زمان مندرج در اساسنامه سؤال - در صورت نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده که خارج از زمان مندرج در اساسنامه باشد آیا قید جمله « به طور فوق‌العاده» در مجمع عمومی صاحبان سهام ضرورت دارد یا اداره…

امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي

امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي سؤال - چنانچه مديرعامل يك شركت تجارتي كه به تنهايي صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاري شركت متبوع خود را مديون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آيا طلبكاران مي‏توانند براي وصول طلب خود از ماترك متوفي…