مرور رده

قانون

سفته چیست و قانون در باره آن چه می گوید؟و ۱۰ نکته که هنگام کار با سفته باید در نظر داشت

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد

قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای اولین بار مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000 ریال و در مورد بعد 100000 ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول…

آثار بيع‌ و بیع در حقوق مدنی ایران

قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت…

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری