اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

اعتبار عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی

سئوال ـ انجام معامله با سند عادی در املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشد صحیح و قانونی است یا خیر و آیا دادگاه بایستی به اینگونه اسناد ترتیب اثر بدهد یا نه ؟

نظریه مشورتی شماره 3914/7-16/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« به موجب ماده 46 قانون ثبت , ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است و همچنین در موارد مقیده در بند یک و دو ماده 47 همان قانون با لحاظ صدر ماده اخیر الذکر اجباری می باشد , بنابراین سندی که مطابق مقررات فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده 48 قانون ثبت که تاکنون لغو نگردیده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذیرش نمی باشد » .

www.mrlawyer.ir

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات و سایل نقلیه موتوری

 

لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات و سایل نقلیه موتوری

ماده 1 – از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله ونقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

ماده 2 – اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم نموده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه ها ثبت نمایند .
تبصره – مشخصات ، نحوه و ترتیب تنظیم این شناسنامه ها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده3- هر نوع جعل و تزویر در این شناسنامه ها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازات های مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده 4 – صدور المثنی برای این شناسنامه ها به موجب ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده 5 – هر نوع نقل و انتقال اعم از خرید و فروش ، صلح ، هبه و غیره نسبت به کلیه تاکسی ها و اتومبیل های سواری تولید کارخانجات داخلی و و انتها اعم از ساخت داخل یا خارج تا سه سال تمام از تاریخ شماره گذاری ممنوع می باشد.
تبصره 1- اتومبیل های هشت سیلندر از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2- نقل و انتقالات مربوط به مقررات ارث از شمول این ماده مستثنی می باشد.

ماده 6- کلیه وکالتنامه هایی که در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده 5 این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از تاریخ شماره گذاری اتومبیل باشد.
تبصره – سردفتران و دفتریاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهدشد.

ماده 7- تاریخ اجرای این قانون در تهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و در شهرستان ها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی خواهد بود و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کما فی السابق انجام خواهد پذیرفت .

ماده 8- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه از تاریخ تصویب توسط اداره راهنمایی و رانندگی تهیه و به تصویب وزرای کشور ، دادگستری و بازرگانی خواهد رسید.

ماده9 – کارخانجات داخلی مکلف به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون می باشند.

ماده10- از تاریخ اجرای این قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

 

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم

کلیات

ماده 1 – مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/2/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و با حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نماید.

تبصره – مؤدیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و درسال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند، در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند ، مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول – مشخصات دفاتر قانونی

ماده 2 – دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1 – اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2 – از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بیاعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط برآن که ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی ، اقدام به پلمپ مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.

تبصره 3 – ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضا شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3 – مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضا ، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر این که در اثنای سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا ، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است .

ماده 4 – دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع

در آن ثبت نمایند.

تبصره – نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و با دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .

ماده 5 – دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود، به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

ماده 6 – دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل های حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی وحقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7 – دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه ) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد، به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

فصل دوم – سایردفاتر اسناد حسابداری و مدارک حساب

ماده 8 – دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آن که به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است .

ماده 9 – سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

ماده 10 – مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده 11 – مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آن که برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شوند.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12 – مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر این که در ستون شرح دفتر ، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد وهزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است ، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13 – در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمدها و هزینه ها و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1 – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال باتوجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2 – تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /2 /66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضا ، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 4 – تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تاسی روز مجاز خواهد بود.

ماده 14 – کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15 – اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر این صورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مدت 30 روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16 – امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضا و پلمپ هیچ گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضای پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17 – مؤدياني كه از سيستم­هاي الكترونيكي استفاده مي‌نمايند، موظفند حداقل ماهي يك بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين­هاي الكترونيكي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده 14 اين آيين نامه به دفتر كل منتقل كنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين­نامه ها يا دستورالعمل‌هاي كار ماشين برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين‌هاي الكترونيكي را براي هر يك از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان سه ماه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده 18 – اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 /11 /1380 مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1 /1/ 1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورت های مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه وتنظیم نمایند.

ماده 19 – مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب27/11/1380مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا ، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارایی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان ) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزو اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند .

فصل پنجم – موارد رد دفاتر

ماده 20 – تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد :

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .

3- تراشیدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده .

4- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه .

5- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه .

6- در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

7- عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

8- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفاتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه وتنظیم گردیده با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

9- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده .

10- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضای پلمپ و ثبت شده نانویس .

11- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 12، 14، 17 آیین نامه ( با در نظر گرفتن مقررات تبصره های ماده 13) قطعی نشده باشد.

(هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد) .

12- تهیه وتنظیم صورت های مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380.

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات های مستقیم استفاده ننماید.

ماده 21 – هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نمایند، می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 /11/ 1380 به پیشنهاد شماره 38429 – 211 تاریخ 10 /1/ 82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده ودوازده تبصره در تاریخ 10/ 1 /82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها با سال شمسی منطبق نباشد، در موردسالی مالی که از 1/1 /82 به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی

 

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی

الف – سردفتران اسناد رسمی که حداقل5 سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند ، می توانند درخواست انتقال به محل دیگری را بنمایند.

این مدت برای درخواست انتقال به تهران 10 سال و از شهرستان های حومه تهران به شهر5 تهران سال خواهد بود.

نقل و انتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان و موافقت مدیر کل استان مربوطه فقط برای یک بار صورت می گیرد.
1- انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر و نیز از محلی به محل دیگر، هم تراز یا پایین تر ، بدون رعایت مدت مقرر در بند (الف ) خواهد بود ، این حکم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم و بد آب و هوا نیز جاری است ؛ همچنین جابجایی دو سردفتر در صورت موافقت ادارات کل مربوطه .

2- هر سال خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا دو برابر محاسبه خواهد شد.

3- مدت اشتغال لازم برای اقربای درجه یک خانواده شهدا و کسانی که بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند (به منظور تبعیت از محل سکونت خانواده شهید) آزادگان و ایثارگران دو برابر محاسبه خواهد شد.

برای جانبازان هر 25% جانبازی یک سال محاسبه می شود.

4- سردفترانی که محکومیت درجه 3 به بالا دارند برای هر سال محکومیت 2 سال به مدت های مقرر در بند (الف ) اضافه خواهد شد.

ب – محلی که استعداد پذیرش یک دفترخانه به طور دایم را نداشته باشد و امر معاش سردفتر به لحاظ کمبود مراجعین ممکن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیکترین سردفتر به محل مورد نیاز صادر خواهد شد.

ج – محلی که قبلاً ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعدا نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر و پیشنهاد ثبت محل و موافقت اداره کل ثبت استان ، سردفتر مزبور به محل دیگری که نیاز مبرم به تأسیس دفترخانه داشته باشد، منتقل خواهد شد.

د – در مواردی که حسب گواهی هیأت مقرر در ماده آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر و یا افراد تحت تکفل او در محل ممکن نباشد، به پیشنهاد اداره کل ثبت استان و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل مناسبی که توصیه شده ، منتقل خواهد شد.

ه – سردفتران و دفتر یارانی که در مقطع کارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند، می توانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند.
و – درخواست های انتقال سردفترانی که از طریق اداره کل ثبت استان ها ارسال می شود به وسیله هیأت مسئول نقل و انتقال مورد رسیدگی قرار می گیرد. هیأت مزبور مرکب است از :

– معاون سازمان ثبت اسناد و املاک (قسمت امور اسناد ) .

– مدیر کل امور اسناد و سردفتران .

– یک سردفتر به پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران و تأیید رئیس سازمان .

ز – هیأت سالی دو بار در اردیبهشت ماه و آبان ماه تشکیل می شود و با رعایت مقررات این دستورالعمل و با توجه به اولویت ها و نیازهای هر محل به درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می کند و اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون معافیت كلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی

قانون معافیت كلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی كه جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از كشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون اعضای هیأت علمی دانشگاه ها موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و اعضای هیأت علمی حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی كه برای استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از كشور عزیمت می نمایند و همچنین بورسیه ها و دانشجویانی كه جهت تكمیل تحصیلات عالیه به خارج از كشور اعزام می گردند و مكلف به سپردن تعهد رسمی می باشند از پرداخت حق الثبت اسناد رسمی به هر میزانی كه باشد معاف می گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها

آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها

ماده1 – ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به کشتی ها اعم از عین یا منفعت اجباری است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که طبق مقررات این آیین نامه از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک اجازه مخصوص خواهد داشت انجام می شود.

ماده2 – سازمان بنادر کشتیرانی تعداد دفتر خانه هایی را که در کلیه نقاط کشور برای ثبت معاملات کشتی ها لازم بداند به اطلاع اداره کل ثبت اسناد و املاک می رساند و اداره مزبور مکلف است اجازه مخصوص ثبت معاملات کشتی را به سردفتران دفترخانه های درجه اول که لااقل سه سال سابقه سردفتری درجه اول داشته و برای تنظیم و ثبت این گونه معاملات صلاحیت لازم را واجد باشند تفویض نماید.

ماده 3- ثبت اسناد مربوط به معاملات کشتی عینا تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است .

دفاتر اسناد رسمی مذکور در ماده 2 مکلفند علاوه بر رعایت مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی هنگام ثبت اسناد مربوط به معاملات کشتی و همچنین رعایت مفاد ماده 25 قانون دریایی ایران در مورد نشر آگهی فروش – تاریخ و ساعت ثبت اسناد معامله کشتی – شماره تابعیت کشتی و مشخصاتاصلی کشتی را در دفاتر و اسناد درج نمایند.

مشخصات مزبور عبارت است از :

نام کشتی – توان قوه محرکه – جنس بدنه کشتی – تاریخ و محل ساختمان – ابعاد و ظرفیت ها – تعداد پل ها و دکل ها و دودکش ها – نوع قوه محرکه (بخار – دیزل – اتم و غیره ) علایم مشخصه نام و ملیت و محل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از آنها – نام محل ثبت کشتی و بندر وابسته .

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معاملات کشتی ها مکلفند قبل از اقدام به ثبت هرگونه معامله وضع کشتی را از سازمان بنادر و کشتیرانی استعلام نمایند.

ماده5 – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است پس از وصول برگ خلاصه معامله مربوط به کشتی ارسالی از دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معاملات کشتی ها مندرجات آن را بر طبق مقررات قانون دریایی در دفتر رسمی ثبت کشتی ها قید کند.

ماده6 – سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی به درخواست هر یک از طرفین معامله خلاصه معامله مربوط به کشتی رادر ظهر اسناد ثبت و تابعیت کشتی قید نماید.

ماده 7- در صورتی که معاملات مربوط به کشتی در خارج از کشور صورت گیرد معاملات مزبور باید در دفتر کنسولگری ایران در محل وقوع معامله ویا نزدیک ترین کنسولگری ایران منعکس گردد و برای این منظور متعاملین باید مراتب را به اطلاع کنسولگری ایران برسانند که خلاصه معامله را به سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال دارند و کنسولگری ایران موظف است مراتب را در ظهر اسناد تابعیت و ثبت کشتی قید نموده و برگ خلاصه معامله را ظرف پنج روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال دارد.

ماده 8- فک کلیه معاملات رهنی مربوط به کشتی باید در دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معاملات کشتی و طبق تشریفات این آیین نامه انجام گیرد و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است فک معاملات رهنی را در ظهر اسناد ثبت و تابعیت قید نماید چنانچه فک معامله رهنی در خارج از کشور صورت گیرد باید موضوع به وسیله کنسولگری ایران ظهر اسناد ثبت و تابعیت قید و ظرف پنج روز نسبت به اعلام مراتب به سازمان بنادر و کشتیرانی اقدام شود.
ماده9 – اداره کل ثبت اسناد مکلف است در اجرا دستور ماده 24 قانون دریایی یک نفر نماینده صلاحیتدار از بین کارمندان رسمی خود که سوابق کافی در امور ثبت داشته باشد به سازمان بنادر و کشتیرانی معرفی نماید تا ثبت انتقالات و معاملات مربوط به کشتی را در دفاتر منعکس نماید.

1- ماده 25 قانون دریایی مقرر می دارد :

در مورد فروش کشتی های تابع ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز در سه نوبت به فاصله 10روز آگهی نماید.

هزینه آگهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.
2- ماده 24 قانون دریایی مصوب 29/6/1343 مقرر می دارد :

انتقالات و معاملات کشتی

الف ) ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون ، همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زاید بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می شود و در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.

ب – اداره کل ثبت اسناد و املاک نماینده ای در سازمان بنادر کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود منعکس خواهد نمود.

ج – فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اعم از این که انتقال ارادی یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی نمی دهد به شرط آن که حد نصاب مندرج در بند الف ماده ی(1) این قانون و شرایط دیگر رعایت شود.
د – کلیه معاملات مربوط به فروش ، انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.

ه – مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور و به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تامین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند.

در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.

و – دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازات های مقرره مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهد بود.

آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده به وسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

 

نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

شماره 8221/78/1-22/8/1378

ماده 1 – دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هریک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد.

ماده 2 – اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود:

1- دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) .

2- دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم .

3- دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد .

تبصره 1 – افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه در آزمون های مربوطه شرکت کرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موفقیت در آن خواهد بود .

تبصره 2 – سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده 4 و تبصره 2 آن و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده 3 – آزمون کتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشکل ازاشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد .

تبصره 1 – مواد امتحانی عبارت است از : ادبیات فارسی – عربی ، متون فقهی ، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق ، حقوق مدنی ، احکام شرعی و اطلاعات عمومی .

تبصره 2 – سئوالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد .

تبصره 3 – از افرادی که دارای درجه اجتهاد از مبادی قانونی ذیربط باشند یا اجتهاد آنان به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد در صورت دارا بودن شرایط صرفاً از آنان در خصوص مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و حقوق مدنی امتحان به عمل خواهد آمد .

تبصره 4 – هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است .

ماده 4 – سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند :

1- تدین به دین مبین اسلام .

2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی .

3- ملتزم به احکام شرعی .

4- دارا بودن حداقل 25 سال شمسی .

5- حسن شهرت .

6- تأهل .

7- توانایی انجام کار .

8- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی .

تبصره 1 – مفاد مواد 12 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و 62 مکرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1377 نیز مجری خواهد بود .

تبصره 2 – اقلیت های دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند .

ماده 5 سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرره در این نظام نامه دارای 30 سال سن باشند انتخاب خواهد شد .

تبصره – در صورتی که در محل ، سردفتر ازدواج واجد شرایط نباشد داشتن حداقل پنج سال سابقه سردفتری ازدواج لازم الرعایه نخواهد بود .

ماده 6 – کسانی که به سردفتری ازدواج انتخاب می شوند مکلفند حداقل ظرف مدت 3 ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد .

ماده 7 – نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی خواهد بود .

ماده 8 – مرخصی ( استحقاقی ، استعلاجی ) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد 14 و 15 آیین نامه بندهای قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ( اصلاحی 27/11/60 ) خواهد بود .

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

 

لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران

مصوب 13/6/1358 شورای انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – برای تصفیه سردفتران و دفتریاران کشور ، هیأتی مرکب از سه سردفتر و دو دفتریار اول به عنوان اعضای اصلی و یک سردفتر و یک دفتریار اول به عنوان علی البدل به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل خوهد شد ، اعضای منتخب حق امتناع از قبول عضویت یا انجام وظایف محوله ندارند و در غیر این صورت به دستور وزیر دادگستری از شغل خود منفصل خواهند شد .

ماده 2 – هیأت موظف است ظرف شش ماه نسبت به تصفیه سردفتران و دفتریاران کشور از طریق انفصال دائم یا بازنشستگی آنان اقدام نماید .

تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است .

ماده 3 – سردفتران و دفتریارانی که به تشخیص هیأت منفصل یا بازنشسته می شوند حق انتخاب جانشین ندارند ، لیکن از مزایای بیمه بازنشستگی طبق مقررات جاری استفاده خواهند کرد .

ماده 4 – هیأت تصفیه کلیه وظایف قانونی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را نیز تا انجام انتخابات و تعیین هیأت مدیره جدید انجام خواهند داد .

تبصره 1 – مهلت مندرج در ماده 2 لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران تا آخر سال 1359 تمدید می گردد .

تبصره 2 – به منظور جلوگیری از تعطیل دفترخانه هایی که سردفتر آن به موجب حکم هیأت منصفه بازنشسته یا منفصل می گردند ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند بدون رعایت ماده 3 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ، شخص واجد صلاحیت را برابر مقررات جاری به سردفتری آن دفترخانه منصوب کند و در فاصله زمانی بازنشستگی یا انفصال سردفتر بازنشسته یا منفصل تا انتصاب سردفتر جدید کفالت امور دفتر را موقتاً به دفتریار واجد شرایط همان دفترخانه یا سردفتر یا دفتریار واجد شرایط دیگری محول سازد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

تصویب نامه در خصوص تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران

 

تصویب نامه در خصوص تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو

مصوب 11/2/1381

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنابه پیشنهاد شماره 669/34/1 مورخ 26/1/1381 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و به استناد بندهای (ر) و (ت) الحاقی به ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1380 – ، موضوع ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تصویب نمود :

تعرفه جرایم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو تا تصویب تعرفه های جدید به میزان مقرر در جزء های (3) و (5) بند الف تبصره (32) قانون بودجه سال 1380 کل کشور وصول و به حساب درآمد عمومی منظور گردد .

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد

 

تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد

برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی ، در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رییس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده ، یکی از قضات دادگستری (به انتخاب رییس دادگستری ) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود.

هیأت های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان های مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود.
هیأت های مذکور می توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند.

سازمان های مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت ، در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی ، طبق تصمیم هیأت عمل نمایند.

رونوشت این تصویب نامه را وزیر دادگستری وقت (آقای غلامرضا کیانپور) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلیه دادگستری های استان شهرستان و دادگاه های بخش مستقل ابلاغ نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

اصلاح ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

 

اصلاح ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده69 – آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی (اصلاحی 20/10/1385)

« ماده69 – اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود :

1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.

2- لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.

3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.

4- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.

5- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن متعهد.

6- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.

تبصره1- درصورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء چیزی، استیفا می شود.

تبصره2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 اتخاذ تصمیم خواهد کرد. »

مشاور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس دفتر – سیدعلی میرهادی

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

قانون راجع به رشد متعاملین

 قانون راجع به رشد متعاملین

ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق ، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد.

مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

اصلاح موادی از آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

ماده1 – در ماده (1) عبارت (و کارکنان ) بعد از عبارت ( پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران ) اضافه می شود.

ماده 2- ماده (2) به این شرح اصلاح می شود :

سرمایه صندوق عبارت است از سرمایه فعلی به اضافه مبالغی که از محل سود حساب بیمه موضوع ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال عاید خواهد شد.

ماده3 – عبارت ( و کارکنان ) به ترتیب به بند 3 و تبصره ماده (9) بعد از عبارت (سردفترو دفتریار) و (سردفتران و دفتریاران ) اضافه می شود.

ماده 4- کارمزد وام دریافتی مندرج در ماده 11 از (5%) به (4%) اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره – وام گیرنده ضمن اخذ وام باید تعهد نماید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط علاوه بر اصل و کارمزد 10% (ده درصد) اقساط معوقه را به عنوان جریمه تاخیر در وجه صندوق بپردازد.

ماده 5- ماده (13) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می شود :

ماده13 – حداکثر وام پرداختی به سردفتران و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته با توجه به وضعیت موجودی صندوق و میزان وجوه واریزی از محل سود حساب بیمه و بازپرداخت وام ها و نوع وام و امکان بازپرداخت آن، همه ساله توسط هیأت مدیره کانون پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره1 – دستورالعمل تعیین سهم کارکنان و شرایط و ضوابط و نحوه پرداخت وام به آنان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط کانون سردفتران و دفتریاران تهیه و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره 2- حداکثر مدت بازپرداخت وام های اعطایی به سردفتران و دفتریاران و کارکنان پنج سال است .

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتراسناد رسمی

 

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتراسناد رسمی

ماده1 – در اجرای ماده 57 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیرماه 1354 و به منظور کمک های ضروری با پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی تأسیس می شود.

صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و بر اساس مقررات این آیین نامه اداره خواهد شد.

ماده 2- سرمایه صندوق عبارت است از سرمایه فعلی به اضافه مبالغی که از محل سود حساب بیمه موضوع ماده56 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354سال عاید خواهد شد.

تبصره – در اجرای این آیین نامه حساب خاصی در یکی از شعب بانک ملی توسط هیأت مدیره کانون افتتاح و حساب مزبور به نام حساب صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی نامیده خواهد شد.

ماده3 – درآمد صندوق ، متعلق به صندوق مزبور بوده و هزینه های تأسیس و اداره مربوط به آن از محل درآمد صندوق پرداخت خواهد شد و باقیمانده درآمد به سرمایه صندوق افزوده خواهد شد.

ماده 4- اداره امور صندوق تعاون به عهده هیأت مدیره کانون خواهد بود ومدیر عامل صندوق از بین اعضای هیأت مدیره کانون برای مدت سه سال انتخاب می شود و میزان حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل صندوق طبق تصویب هیأت مدیره کانون خواهد شود که جز هزینه های صندوق تعاون منظور و پرداخت خواهد شد.
تبصره – انتخاب مجدد مدیرعامل پس از انقضای مدت فوق بلامانع خواهد بود و همچنین تغییر مدیر عامل قبل از انقضای مدت مزبور در اختیار هیأت مدیره کانون است .

ماده 5- جلسات هیأت مدیره به جهت انجام امور صندوق هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود.

ماده 6- وظایف هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در صندوق تعاون به شرح ذیل است :

الف – تعیین خط مشی صندوق و نحوه ضوابط و شرایط و تشخیص حق تقدم وام گیرنده و مدت بازپرداخت آن.

ب – تعیین حداقل و حداکثر و شرایط وام و تعیین سهم استان ها و مرکز.

ج – تصویب هزینه سالانه صندوق که از طرف مدیرعامل تهیه و تنظیم و تقدیم می گردد.

د – رسیدگی و تصویب ترازنامه صندوق که از طرف مدیرعامل تنظیم شده و همچنین بررسی عملکرد شش ماهه صندوق در هر سال .

ماده 7- وظایف مدیر عامل صندوق تعاون .

الف – انتخاب و استخدام و تغییر کارکنان صندوق با تصویب هیأت مدیره کانون .

ب – مدیر عامل مسئول اداره امور صندوق تعاون مذکور می باشد.

ج – تنظیم بودجه سالیانه و تنظیم امور اداری و مالی صندوق .

د – اجرا تصمیمات هیأت مدیره در مورد صندوق .

ه – امضای چک ها و اوراق و اسناد مالی صندوق به عهده سه نفر مدیر عامل صندوق و خزانه دار و یک نفر از دو نفر (رئیس هیأت مدیره و یا نایب رئیس ) که امضای مدیرعامل الزامی است .

و – مدیر عامل نماینده قانونی هیأت مدیره در محاکم و مراجع قضایی و اداری و همچنین اقامه دعوی علیه اشخاص در مراجع فوق و دفاع از دعاوی علیه صندوق می باشد.

تبصره – مدیر عامل صندوق تعاون باید هر شش ماه یک بار گزارش جامعی ازجریان امور صندوق تعاون به هیأت مدیره کانون تسلیم دارد.
ماده8 – خدمت در صندوق تعاون و یا هیأت مدیره کانون ، مانع از دریافت وام طبق شرایط و مقررات عمومی این آیین نامه نخواهد بود.

موارد و شرایط پرداخت وام :

ماده9 – پرداخت وام مخصوص به موارد زیر است :

1- تهیه مسکن یا محل کار یا تعمیرات آن .

2- تهیه ملزومات مورد نیاز دفترخانه مانند کامپیوتر ، ماشین تحریر ، تلفن ، فاکس و نظایر آن .

3- برای ازدواج سردفتر یا دفتریار و کارکنان و یا فرزندان آنان .

تبصره – سردفتران و دفتریاران و کارکنان بازنشسته حق استفاده از وام صندوق تعاون را طبق مقررات این آیین نامه خواهند داشت .

ماده 10- سال مالی از اول فروردین تا آخر اسفند ماه هر سال می باشد.

ماده 11- کارمزد وام دریافتی 4% در سال می باشد که در موقع پرداخت وام به میزان اصل وام متقاضی اضافه خواهد شد و هرگونه هزینه های قانونی وارزیابی و بیمه مانده بدهی و دریافت وام به عهده وام گیرنده می باشد.

تبصره – وام گیرنده ضمن اخذ وام باید تعهد نماید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط علاوه بر اصل و كارمزد ، 10% (ده درصد) اقساط معوقه را به عنوان جریمه تاخیر در وجه صندوق بپردازد.

ماده 12- نحوه و شرایط تامین باز پرداخت وام از لحاظ احراز استحقاق وام گیرنده و اخذ وثیقه یا ضامن موکول به تشخیص هیأت مدیره می باشد.
ماده13 – حداکثر وام پرداختی به سردفتران و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته با توجه به وضعیت موجودی صندوق و میزان وجوه واریزی از محل سود حساب بیمه و بازپرداخت وام ها و نوع وام و امکان بازپرداخت آن، همه ساله توسط هیأت مدیره کانون پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره1 – دستورالعمل تعیین سهم کارکنان و شرایط و ضوابط و نحوه پرداخت وام به آنان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط کانون سردفتران و دفتریاران تهیه و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره2 – حداکثر مدت بازپرداخت وام های اعطایی به سردفتران و دفتریاران و کارکنان پنج سال است .

ماده 14- هیچ کس نمی تواند تا وقتی که وام دریافتی خود را کاملاً واریز و تصفیه ننموده و یا ضمانت او خاتمه نیافته است وام مجدد دریافت یا ضمانت دیگری را بنماید.

ماده 15 – مدیر عامل صندوق موظف است فرم های لازم را برای تقاضا و دریافت وام تهیه و به تصویب هیأت مدیره کانون برساند.

ماده 16- این آیین نامه مشتمل بر 16 ماده و 4 تبصره تهیه و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی و فاقد اعتبار می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی ، شرطی هبه ، معاوضه ، صلح ، وقف و وصیت ، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند مالکیت ) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند .

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک ، شماره پلاک ثبتی ، ثبت ، صفحه و دفتر املاک ، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد . چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد ، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید .

تبصره 1 – استعلام یاد شده ، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود .

تبصره 2 – اعتبار پاسخ استعلام ، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند ، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود .

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است ، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند .

ماده 2 – چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور ، دستور مرجع ذیصلاح قضایی یا مثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد ، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید .

ماده 3 – دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری – مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب – قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند .

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر ، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند . ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین نامه ، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان های ذیربط ( حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند .

تبصره 1 – دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند .

تبصره 2 – در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذیربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی ، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد ، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود .

ماده 5 – وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور ، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج ازمحدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند ، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک ، مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند ، مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت . در صورت اخیر ، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند .

تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات ، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هریک از متعاملین ابلاغ نمایند .

ماده 7 – ادارات و سازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی ، گواهی وصول تقاضا یا استعلام ، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذیربط ارسال و حداکثر 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام ، پاسخ آن را اعلام نمایند . نظر مخالف راجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد . در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر ، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود .

تبصره – در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذیربط استعلام خواهد نمود .

ماده 8 – دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند ، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید ، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند .

ماده 9 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری ها ، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می باشد .

ماده 10 – اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 – ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید .

ماده 11 – چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد ، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید .

ماده 12 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله ، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند . شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، تهیه و در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد .

تبصره – تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است ، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود .

این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید