مرور رده

ثبت شرکت

آیین نامه ماده 28 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بيمه

آیین نامه ماده 28 قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بيمه ماده 1- مدتی که به موجب ماده 28 نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها برای تنظيم قراردادهای بيمه به زبان فارسی معين شده است تا اول اسفند ماه تمديد می شود و شرکت های بيمه از هر…

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی وزارت دادگستری نظر به مواد (16) و (17) و (18) قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مقرر می دارد : ماده 1- در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده یا می شود به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های…

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1378 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره   ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی - مصوب…

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت های خارجی

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت های خارجی ماده واحده - شركت های خارجی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی كشور متبوع می توانند در زمینه هایی كه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می…

آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه اقتصادی نحوه رسیدگی ، انتخاب و آموزش

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پنحوه رسیدگی ، انتخاب و آموزش   ماده 8 - درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود…

آیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه اقتصادی – مدارک و نحوه درخواست

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  مدارک و نحوه درخواست ماده 6 - در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاوره حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر…

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – شرایط متقاضیان

  آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرایط متقاضیان ماده 5 - متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند : الف - تابعیت دولت جمهوری…

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – تشکیلات

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیلات ماده 1 - واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند : 1 - هیأت : هیأت اجرایی مشاوران…

ضوابط ثبت شرکت ها – سایر مقررات

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران  سایر مقررات ماده 19 - پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود صورت گرفته و پس از…

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی ماده 4 - هر شرکت یا مؤسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان…

ایجاد و وظایف واحد ثبتی

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و وظایف واحد ثبتی ماده 2 - سازمان هر منطقه به منظور انجام امورثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به…

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری

ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تعاریف ماده 1 - در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود : 1 -1 - کشور: کشورجمهوری اسلامی ایران .…

اصلاحیه طرح اصلاحی آبین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340

اصلاحیه طرح اصلاحی آبین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 مصوب 24/2/1386 ریاست قوه قضائیه شماره 5937/1-22/2/1386 حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی دامت برکاته ریاست معظم قوه قضائیه احتراماً به استحضار می رساند در پی تأکیدات مقام…

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها

طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها نظر به مقررات قانون عهدنامه عمومی پاریس مصوب دهم اسفند ماه 1337مربوط به حمایت مالکیت صنعتی و ماده9 قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه 1310 و ماده 45 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه…

حق الثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی حق الثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مواد 12 و 13 - منسوخ شده است. ماده14- این آیین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجرا خواهد بود و آیین نامه…