مرور رده

تأمين اجتماعی

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی ماده واحده - حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی با رعایت شرایط…

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه های کوچک

تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پیشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار جمهوری اسلامی…

تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران

تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی…

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن ماده واحده - از اول شهریور ماه سال 1359 ساعت کار کلیه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار…

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ماده 1 - تعاریف : 1 - بیمه شده اصلی : فردی است که رأسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون ) مشمول استفاده از مزایای…

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

 قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها ماده واحده - کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه های خود را که شامل شرح وظایف ، شرایط احراز و ارزیابی مشاغل - دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد - تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل…

آيین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

آيین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ماده 1- مشمولین قانون تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وصندوق‌های مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هر یک از صندوق‌های مذکور پرداخت نموده اند در صورتی که…

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ماده واحده - حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یاخدمت آنان تغییر نموده و به تبع…

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعی

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمين اجتماعی ماده واحده - سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمين اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت…

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. ماده واحده - از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه كارگاه‌های تولیدی وصنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند تا میزان 5…

افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار

قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار ماده واحده - افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمين اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعی مصوب تیرماه 1354…

قانون دريافت جرائم از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي

قانون دريافت جرائم از كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند. ماده 1 - کارفرمایان کلیه كارگاه‌های مشمول قانون تأمين اجتماعی مصوب…

قانون الزام سازمان تأمين اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب

قانون الزام سازمان تأمين اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعی ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف وب ماده 3 قانون تأمين اجتماعی مصوب تیرماه 1354 به عهده سازمان تأمين اجتماعی خواهد…

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعی

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعی ماده 1 - همسران بیمه شدگان متوفی که مجددا ازدواج دائم کرده اند و به تبع آن مستمری آنها قطع شده است، از تاریخ فوت شوهر دوم مجددا و با رعایت مقررات مربوط…

آيين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعی

آيين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی دهند ماده 1 - اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری ودر تمام یا برخی از ماه های هر سال مالی صورت مزد و حقوق وحق…