مرور رده

قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه

قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا

قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا ماده واحده - بیمه مرکزی ایران مجاز است براساس شرایط مذکور در موافقت نامه تأسیس شرکت بیمه اتکایی آسیا در آن شرکت مشارکت و سهم الشرکه مربوط را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید…

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ماده واحده - عضویت دولت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی به شرح فهرست پیوست تأیید و به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت حق عضویت های معوقه اقدام نماید .…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – سایر مقررات

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری سایر مقررات ماده 27 - مؤسسات بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسؤول جبران خساراتی می باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یامسامحه آنها یا…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – نظارت

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی نظارت ماده 20 - بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد کرد. ماده 21 - مؤسسات موضوع این آیین نامه…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – نحوه فعالیت

  مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی نحوه فعالیت ماده 13 - مؤسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخایر فنی خود را نگهدارند و نحوه به کار افتادن آن ها را به صورت مشخص…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت ماده 9 - پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد زیر لغو خواهد شد: الف )…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مجوز ثبت و پروانه فعالیت ماده 5 - ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه ، موکول به ارائه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هرگونه…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه – تأسيس

  مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی تأسيس ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان ، طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت…

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی تعاریف ماده 1 - در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود: الف ) مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی…

اساسنامه شرکت های بیمه – مقررات مختلف

 اساسنامه شرکت های بیمه مقررات مختلف ماده 20- حداکثر هرخطری که شرکت می تواند بیمه کند 20 درصد مجموع سرمایه ، اندوخته و ذخایر فنی به استثناء ‌ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد برآن تحصیل بیمه…

اساسنامه شرکت های بیمه – مقررات مالی

اساسنامه شرکت های بیمه مقررات مالی ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و حساب های شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت بر طبق قانون تأسیس…

اساسنامه شرکت های بیمه – مقررات مالی

 اساسنامه شرکت های بیمه مقررات مالی ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و حساب های شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت بر طبق قانون تأسیس بیمه…

اساسنامه شرکت های بیمه – ارکان شرکت

اساسنامه شرکت های بیمه ارکان شرکت ماده 6 - شرکت دارای ارکان زیر است : الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره ج - مدیر عامل د - بازرس قانونی الف - مجمع عمومی ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، و…

اساسنامه شرکت های بیمه – کلیات

 اساسنامه شرکت های بیمه کلیات ماده 1- شرکت سهامی بیمه ... که دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکت های بیمه ، طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد ، که در موارد پیش…

تصویب نامه هیأت وزیران بنا به پیشنهاد بیمه ی مرکزی ایران

تصویب نامه هیأت وزیران بنا به پیشنهاد بیمه ی مرکزی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بسمه تعالي          «با صلوات بر محمد و آل…