اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران
Browsing Category

قانون اجرای احکام مدنی

افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه

افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به یک صد هزار ریال مصوب 26/6/1381 حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام همچنان که استحضار دارند به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای…

آیین‌‌نامه ‌اجرايی ‌قانون ‌نحوه ‌اجرای ‌محکومیت‌های ‌مالی‌

آیین‌‌نامه ‌اجرايی ‌موضوع ماده6 ‌قانون ‌نحوه ‌اجرای ‌محکومیت‌های ‌مالی‌ بخش اول - جزای نقدی ماده‌1- چنانچه ‌محکوم ‌علیه ‌پس ‌از لازم ‌الاجرا شدن ‌حکم‌ ، جزای ‌نقدی ‌را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای ‌پرداخت ‌آن ‌ندارد و برای‌ مرجع…

احكام و اسناد لازم‌الاجرای كشورهاي خارجي

 قانون اجرای احکام مدنی احكام و اسناد لازم‌الاجرای كشورهاي خارجي ماده169- احكام مدني صادر از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجرا است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد : حكم از كشوري صادر شده باشد…

قانون اجرای احکام مدنی – هزينه‌هاي اجرايي

قانون اجرای احکام مدنی هزينه‌هاي اجرايي ماده158- هزينه‌هاي اجرایی عبارتند از : پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي‌شود در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد…

قانون اجرای احکام مدنی – تأديه طلب

قانون اجرای احکام مدنی تأديه طلب ماده150- وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي به محكوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم عليه مسترد مي‌شود.…

قانون اجرای احکام مدنی – حق تقدم

قانون اجرای احکام مدنی حق تقدم ماده148- در هر مورد كه اجرائيه‌هاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد، دادورز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد : اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن…

قانون اجرای احکام مدنی – اعتراض شخص ثالث

 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض شخص ثالث ماده146- هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مي‌شود در…

قانون اجرای احکام مدنی – فروش اموال منقول

 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال توقیف شده فروش اموال منقول ماده113- بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه بين طرفين تراضي…

قانون اجرای احکام مدنی – ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول

قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول ماده110- ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 و 76 اين قانون به عمل خواهد آمد. ماده111- مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك…

قانون اجرای احکام مدنی – توقيف اموال غيرمنقول

 قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال توقيف اموال غيرمنقول ماده99- قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره و پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند. مراجعه شود به مواد 92 الي 102 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب…

قانون اجرای احکام مدنی – توقيف حقوق مستخدمين

قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال توقيف حقوق مستخدمين ماده96- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا…

توقيف اموال منقول محكوم‌عليه نزد شخص ثالث

 قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است. ماده87- هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در…

قانون اجرای احکام مدنی – توقيف اموال

قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است. ماده87- هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب…

قانون اجرای احکام مدنی – حفظ اموال منقول توقيف شده

قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال حفظ اموال منقول توقيف شده با اتخاذ ملاك از ماده 76 قانون اجراي احكام مدني و با توجه به اين كه پرداخت هزينه مالياتي از لوازم اجراي دستور حاكم داير به فروش ملك است و با عنايت به اين كه اذن در شي اذن در لوازم…

قانون اجرای احکام مدنی – ارزيابي اموال منقول

 قانون اجرای احکام مدنی توقيف اموال ارزيابي اموال منقول ماده73- ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضي تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر…